AVG

Badmintonnen bij BC De Zwaluwen

AVG wetgeving

Per 25 Mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wetgeving van kracht. Dit is van toepassing binnen de Europese unie dus ook voor BC de Zwaluwen. De wet houd in dat wij vanuit BC de Zwaluwen niet zomaar persoonsgegevens mogen delen met derde partijen. Een onderdeel daarvan is dat wij niet zomaar foto’s mogen maken/delen en namen mogen benoemen. Mocht het zo zijn dat u of uw zoon/dochter niet op foto’s of benoemt wilt worden op o.a. onze social media, website dan horen wij dat graag. U kunt dit dan mailen naar secretaris@bcdezwaluwen.nl.

Privacy verklaring BC De Zwaluwen

BC De Zwaluwen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bestuur BC De Zwaluwen

 • Jeffrey Volkert (voorzitter)
 • Bart de Witte (penningmeester)
 • Aafke Jacobs (secretaris)
 • Joyce van de Klundert (secretaris)
 • Cindy van der Zwaan (Bestuurslid)

Website: www.bcdezwaluwen.nl

E-mail: voorzitter@bcdezwaluwen.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

BC De Zwaluwen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van ons lidmaatschap waarbij de basisgegevens waarbij u de basisgegevens aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • BIC nummer
 • Bondsnummer
 • Opgaven voor een bepaalde activiteit of competitie

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

BC De Zwaluwen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Onze Vereniging heeft de intentie basisgegevens te verzamelen van leden die jonger zijn dan 16 jaar. Dit is nodig voor de ledenadministratie tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd door middel van gegevens opgave bij activeren lidmaatschap. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@bcdezwaluwen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Foto’s op website en facebook plaatsen

Om onze activiteiten te promoten, worden er tijdens onze activiteiten en badmintonmomenten foto’s gemaakt en op Facebook, Instagram en de website gedeeld. Mocht u of uw kind niet of te nimmer in beeld te willen komen kan dit opgegeven worden. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de portretrechten van uzelf of van u kinderen te borgen. Neem hiervoor dan contact met ons op via secretaris@bcdezwaluwen.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BC De Zwaluwen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en flyers van onze activiteiten, promoten van onze vereniging.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
 • BC De Zwaluwen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en bondsbijdrage.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

BC De Zwaluwen neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van BC De Zwaluwen) tussen zit. BC De Zwaluwen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • E-boekhouden
 • WordPress
 • Mailchimp
 • Leden administratie badminton online
 • Dropbox

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BC De Zwaluwen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: BC De Zwaluwen bewaart alle gegevens in de ledenadministratie. Wilt u geanonimiseerd worden dan is dit mogelijk. Stuur een bericht naar secretaris@bcdezwaluwen.nl

 

Delen van persoonsgegevens met derden

BC De Zwaluwen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BC De Zwaluwen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BC De Zwaluwen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging over uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@bcdezwaluwen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BC De Zwaluwen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BC De Zwaluwen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretaris@bcdezwaluwen.nl

bcdezwaluwen.nl